nasi mlodzi artysci

Wcozrajsza uroczystosc Swieta Odzyskanai Niepodleglosci byla znakomita okazja do przygladniecia sie na nasze szkolen talenty! Ujawnila je dzis swiatu pani Wesolowska. Oto one:

Wojtek Jasinski

[onet_player v1=”vNHMut0034″ v2=”” v3=”” v4=”47999″]

Ewelina Kosela

[onet_player v1=”81vqFz0034″ v2=”” v3=”” v4=”48005″]

[onet_player v1=”KGRK6g0034″ v2=”” v3=”” v4=”48002″]

Martyna Musielewicz

[onet_player v1=”OEdOoi0034″ v2=”” v3=”” v4=”48010″]

Ola Gluch

[onet_player v1=”feLTXI0034″ v2=”” v3=”” v4=”48008″]