Regulamin SU GIM

DSC_3718

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSWKI
KLAS GIMNAZJALNYCH W PSP JASTRZĘBIU
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 • Maja Parszewska – przewodnicząca
 • Kamil Kloch– zastępca przewodniczącej
 • Magda Matysiak– skarbnik
 • Kobel Asia – sekretarz
 • Kopycka Ada – sekretarz

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZSP PG W JASTRZĘBIU

 

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r. Poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Art. 3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Art. 4. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.

Art. 5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Rozdziale III § 25 Statutu Szkoły.

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

  1. Samorząd Klasowy w składzie:
  1. a) Przewodniczący Klasy,
  1. b) Zastępca Przewodniczącego,
  1. c) Skarbnik,
 • Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy Przewodniczący Klas,
 • Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 

a) Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU

  1. b) Zastępca Przewodniczącego Szkoły,
  1. c) Skarbnik,
  d) Sekretarz,

Art. 7. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

  1. Kompetencje organów Samorządu Klasowego:
  1. a) reprezentuje klasę na zewnątrz,
  1. b) organizuje życie klasy ( imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
  1. c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  1. d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy,
 • Rady Samorządu Uczniowskiego:

 

a) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,

  1. b) podejmuje chwały w zakresie kompetencji SU,
  1. c) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 • Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 

a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

  1. b) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
  1. c) organizuje imprezy i uroczystości szkolne,
  1. d) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
  1. f) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
  g) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli

 

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

Art. 9. Przewodniczącym klasy zostaje uczeń z największą ilością oddanych głosów, Zastępcą uczeń z drugim wynikiem, zaś Skarbnikiem uczeń, który uzyskał trzeci wynik w głosowaniu.
Art. 10. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
Art. 11. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.
Art. 12. Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

  1. a) uzyskać co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów nauczania,
  1. b) posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Art. 13. Tryb wyboru Zarządu SU:
a) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
b) członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,
c) Rada SU może przed wyborami zadecydować o przedłużeniu kadencji Zarządu na kolejny rok
d) w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisje wyborczą w liczbie 4 uczniów,
e) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,
f) dozwolone jest prowadzenie kampanii wyborczej, której formę zatwierdza Rada SU,
g) kadencja wszystkich organów SU trwa I rok,
h) wybory odbywają się we wrześniu,
i) w ciągu siedmiu dni od wyborów, kandydaci z największą liczbą uzyskanych głosów ustalają osoby funkcyjne i konstytuują Zarząd,
j) zaprzysiężenia Samorządu dokonuje się w ciągu 14 dni od daty wyborów,
k) w przypadku, gdy Rada SU podjęła decyzję o przedłużeniu kadencji Zarządu SU a jeden z jego członków zakończył naukę w gimnazjum, Rada SU może powołać na jego miejsce innego ucznia spełniającego kryteria z Art. 12.
l) w przypadku, gdy Przewodniczący Szkoły ukończy gimnazjum, Rada SU nie może przedłużyć kadencji Zarządu i należy ogłosić wybory

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 15. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.

Art. 16. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada SU poprzez głosowanie w czerwcu w roku, w którym upływa kadencja opiekuna SU.

Art. 17. Kandydatów na opiekuna SU zgłaszają członkowie Rady SU.

Art. 18.Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest zgoda w formie pisemnej w księdze protokołów Rady SU.

Rozdział V

TRYB I ZASADY OPINIOWANIA PRACY NAUCZYCIELI PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Art. 19. Na wniosek dyrektora szkoły Zarząd SU przedstawia w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku pisemną opinię o pracy ocenianego nauczyciela.
Art. 20. W przypadku braku wyczerpującej informacji na temat pracy ocenianego nauczyciela wśród członków Zarządu SU Przewodniczący SU powinien uzyskać powyższą informację u Przewodniczących klas, w których uczy oceniany nauczyciel.
Art. 21. Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.
Art. 22. Przewodniczący SU przedstawia SU przedstawia dyrektorowi szkoły odpis opinii nauczyciela.
Art. 23. Zasady dokonywania opinii: Zarząd SU opiniuje pracę ocenianego nauczyciela, odpowiadając na następujące pytania:

1. Czy nauczyciel przychodzi na lekcje przygotowany, zrozumiale tłumaczy materiał programowy?
2. Czy nauczyciel pomaga mi w zrozumieniu tematu (problemu), jeżeli się do niego zwrócę?
3. Czy nauczyciel jest obiektywny w stosunku do wszystkich uczniów?
4. Czy dany nauczyciel jest dla Ciebie autorytetem i czy go szanujesz?
5. Czy nauczyciela cechuje kultura bycia?
6. Czy na jego lekcje idziesz z przyjemnością czy z niechęcią?

 

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 23. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
Art. 24. Listę uczestników zebrania rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU.
Art. 25. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.
Art. 26. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

Art. 27. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.
Art. 28. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 22. opiekun SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.
Art. 29. W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

Rozdział VIII

TRYB UCHWALANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 30. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę Pedagogiczną.
Art. 31. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do opiekuna SU.
Art. 32. Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 33. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
Art. 34. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.

Skip to content