Regulamin MSU

Regulamin Mini Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Jastrzębiu

 

Regulamin zawiera:

 

 1. Wstęp
  1. Postanowienia ogólne.
  2. Struktura organizacyjna Mini Samorządu.
  3. Tryb przeprowadzania wyborów do Mini Samorządu Uczniowskiego.
  4. Zadania opiekunów Mini Samorządu Uczniowskiego.
  5. Kompetencje Mini Samorządu.
  6. Działalność gospodarcza Mini Samorządu Uczniowskiego.
  7. Cele i założenia działalności Mini Samorządu Uczniowskiego.
  8. Postanowienia końcowe.

 

Wstęp

 

Samorząd Uczniowski jest jedną z organizacji, która w istotny sposób wpływa na obraz i życie szkoły.

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III zajmuje ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kierować życiem ludzi w sposób demokratyczny. Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników działań.

Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności – klasy, szkoły, wsi, gminy, powiatu, województwa, kraju.

Ten rodzaj działalności dzieci stanowi istotny element modelowania współczesnej szkoły. Dlatego właśnie już od najmłodszych lat przygotowujemy uczniów do aktywnego
i twórczego uczestnictwa w życiu.

 

 

 • 1.

 

Postanowienia ogólne.

 

 1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu działa Mini Samorząd Uczniowski.
 2. Mini Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie klas I- III.
 3. Regulamin Mini Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.
 4. Do organów Małego Samorządu należą:
  1. a) Rada Mini Samorządu,
  2. b) Samorządy klas I- III.

 

 • 2.

 

Struktura organizacyjna Mini Samorządu

 

 1. Mini Samorząd Szkolny reprezentowany jest przez:
 • – przewodniczącego MSU
 • – zastępcę przewodniczącego
 • – sekretarza
 1. Mini Samorząd Uczniowski współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
 2. Mini Samorząd Uczniowski:
  • opracowuje projekty i realizuje działania na podstawie propozycji Samorządów Klasowych,
  • zatwierdza plan pracy przewidziany na dany rok szkolny;
  • czuwa nad prawidłową pracą całej społeczności uczniowskiej;
  • reprezentuje społeczność uczniowską z I etapu kształcenia przed Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły.

 

 

 

 

 • 3.

 

Tryb przeprowadzania wyborów do Mini Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym w pierwszej połowie października.
 2. Kandydatami do Rady MSU są uczniowie klas I – III.
 3. Wybór do Rady MSU odbywa się drogą wyborów spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów każdej z klas.
 4. W skład Rady wchodzą 3 osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
 5. Wybory odbywają się pod nadzorem Komisji Wyborczej, w skład której wchodzą opiekunowie MSU oraz przedstawiciele Samorządów Klasowych.
 6. Członkami Rady mogą zostać jedynie uczniowie PSP w Jastrzębiu. W chwili odejścia ze szkoły uczeń przestaje być członkiem Rady.
 7. Procedura wyborów (harmonogram głosowania, listy kandydatów) ustalana jest przez opiekunów MSU oraz Samorządy Klasowe na zebraniu ogólnym.
 8. Kadencja wybranych osób do MSU trwa 1 rok.
 9. W zebraniach samorządu bierze udział Rada MSU i przynajmniej po 1 przedstawicielu samorządów klasowych.
 10. Zebrania MSU odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 11. Uchwały, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

 

 

 • 4.

 

Zadania opiekunów Mini Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Wyboru Opiekunów Mini Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły.
 2. Opiekun Mini Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
 • – czuwać nad całokształtem prac Samorządu,
 • – aktywizować uczniów do brania czynnego udziału w życiu szkoły,
 • – opracować i prowadzić dokumentację Mini Samorządu Uczniowskiego
  (regulaminy, plan pracy, sprawozdania),
 • – pośredniczyć między uczniami, a nauczycielami,
 • – doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,
 • – pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

 • 5.

 

Kompetencje Mini Samorządu Uczniowskiego.

 

 • Mini Samorząd może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły Radzie Samorządu Uczniowskiego lub jego opiekunowi.
 • Mini Samorząd ma prawo do redagowania informacji o swojej działalności na gazetce tematycznej oraz na szkolnej stronie internetowej.
 • Mini Samorząd ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 • 6.

 

Działalność gospodarcza Mini Samorządu Uczniowskiego.

 

Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:

 1. Organizacja imprez szkolnych (np. bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż prac lub ciast wykonanych przez uczniów).
 2. Środki przekazywane przez sponsorów.
 3. Środki uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.

 

 • 7.

 

Cele i założenia działalności Mini Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Cel główny:

 

 1. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III.

 

 1. Cele szczegółowe:

 

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Jastrzębiu.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 3. Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 4. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego.
 5. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.
 6. Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
 7. Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
 8. Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).
 9. Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
 10. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną
  i ekologiczną.

 

 • Założenia:

 

 1. Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 3. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 4. Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 5. Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 6. Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 7. Prowadzenie tablicy informacyjnej Mini Samorządu Uczniowskiego
 8. Sporządzanie gazetek okolicznościowych.
 9. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 10. Organizacja konkursów.
 11. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

 

 1. Formy realizacji:

 

 1. Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
 2. Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej.
 3. Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka.
 4. Organizowanie akcji charytatywnych.
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I – III.

 

 1. Metody pracy:

 

 1. Rozmowa, dyskusja, pogadanka.
 2. Praktycznego działania.
 3. Wpływu osobistego, sytuacyjnego, społecznego.
 4. Ekspresji twórczej

 

 • 8.

 

Postanowienia końcowe.

 

Wszystkie sprawy, które pojawiają się w trakcie działalności MSU, a co do których nie ma odniesienia w regulaminie, będą rozstrzygane na spotkaniach MSU. Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie działań Mini Samorządu Uczniowskiego.