Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • audiodeskrypcja mediów
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020r.
 • mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Gniadek.
 • E-mail: agnieszka.gniadek@jastrzab.edu.pl
 • Telefon: 887616004

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu
 • Adres: Plac Niepodległości 5
  26-502 Jastrząb
 • E-mail: zspjastrzab@o2.pl
 • Telefon: 486284031

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

 • Lokalizacja szkoły z dala od ciągów komunikacyjnych, gwarantuje pobyt w szkole i przedszkolu „ponad smogiem”, pozwala, że podczas gier i zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw dzieci i uczniowie oddychają zapachem lasu.
 • Budynek posiada jedno główne wejście usytuowane od zewnętrznej drogi dojazdowej od ul. T. Kościuszki. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe.  Wejście to jest zamknięte w godzinach pracy szkoły ze względu na zagrożenie epidemiczne – należy wezwać obsługę dzwonkiem.
 • Główne wejście do siedziby przedszkola usytuowane jest z boku szkoły.

Dostępność korytarzy i schodów.

 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz.
 • Z budynków szkoły i przedszkola jest 5 wyjść ewakuacyjnych.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 • Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Korytarze w budynku szkoły mają szerokość min. 2 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 • Drzwi wejściowe do sali gimnastycznej nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc i bezpieczeństwo.

 • Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość poproszenia pracownika obsługi o pomoc.
 • Parking samochodowy znajduje się przy drodze dojazdowej do szkoły od strony ul. T. Kościuszki.
 • Obiekty szkolne są całodobowo chronione przez wewnętrzny i zewnętrzny  minitoring wizyjny.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Narzędzie ułatwień dostępu: widoczny obrazek w prawym górnym rogu witryny, a w nim:

   • możliwość powiększenia liter
   • możliwość zmiany czcionki na bardziej czytelną
   • podkreślane linki
   • skala szarości
   • skróty klawiaturowe
   • strona jest responsywna

Inne informacje i oświadczenia

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Skip to content