Regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu

 

Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 85 ustawy prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. 

Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą uczniowie klas 4 – 8; w klasach 1 – 3 działa Mini Samorząd Uczniowski. 

Art. 3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

Art. 4. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. 

Art. 5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Rozdziale III § 5 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastrzębiu. 

 

Rozdział II ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 6. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) Samorząd Klasowy w składzie: 

– Przewodniczący Klasy, 

– Zastępca Przewodniczącego, 

– Skarbnik, 

b) Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy Przewodniczący Klas,

c) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

– Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU 

– Zastępca Przewodniczącego Szkoły, 

– Skarbnik/Sekretarz, 

– członek Zarządu SU 

Art. 7. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 

Samorząd Klasowy: 

 • a) reprezentuje klasę na zewnątrz,
 • b) organizuje życie klasy( imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie), 
 • c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 • d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy,

 

Rada Samorządu Uczniowskiego: 

 • a) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,
 • b) podejmuje chwały w zakresie kompetencji SU,
 • c) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

 • a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
 • b) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
 • c) organizuje imprezy i uroczystości szkolne,
 • d) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
 • f) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
 • g) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli

  

Rozdział III TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 8. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy. 

Art. 9. Przewodniczącym klasy zostaje uczeń z największą ilością oddanych głosów, Zastępcą uczeń z drugim wynikiem, zaś Skarbnikiem uczeń, który uzyskał trzeci wynik w głosowaniu. 

Art. 10. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 11. Każdy Samorząd Klasowy zgłasza dwóch kandydatów do Zarządu SU. 

Art. 12. Kandydaci muszą spełnić następujące warunki: 

 • a) uzyskać co najmniej oceny dopuszczające ze wszystkich przedmiotów nauczania,
 • b) posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Art. 13. Tryb wyboru Zarządu SU: 

 • a) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
 • b) członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,
 • c) w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisje wyborczą w liczbie 4 uczniów,
 • d) nad przebiegiem wyborów czuwaopiekunowie SU, 
 • e) dozwolone jest prowadzenie kampanii wyborczej, której formę zatwierdza Rada SU,
 • f) kadencja wszystkich organów SU trwa I rok,
 • g) wybory odbywają się we wrześniu,
 • h) w ciągu siedmiu dni od wyborów, kandydaci z największą liczbą uzyskanych głosów ustalają osoby funkcyjne i konstytuują Zarząd,
 • i) zaprzysiężenia Samorządu dokonuje się w ciągu 14 dni od daty wyborów,

 

Rozdział IV OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 14Nad działalnością SU czuwają dwaj nauczyciele Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 15. Opiekunów Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły zwykłą większością głosów w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim.  

Art. 16. Wybory na Opiekunów odbywają się co dwa lata we wrześniu, przed wyborami do Zarządu SU. 

Art. 17. Kandydatów na Opiekunów zgłasza Rada SU, Dyrektor i Rada Pedagogiczna. 

Art. 18. Nauczyciel, którego kandydatura została zaproponowana przez Radę SU musi wyrazić zgodę na udział w wyborach. 

Art. 19. Opiekunami SU zostają nauczyciele, którzy uzyskają dwa najlepsze wyniki w wyborach. 

Art. 20. Kadencja Opiekunów trwa dwa lata. 

Art. 21.Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

 • a) doradzai wspomagainicjatywę uczniowską; 
 • b) mopośredniczyć w rozstrzyganiu konfliktów;
 • c) czuwanad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania. 

Art. 22. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego uczestniczą w posiedzeniach Rady Samorządu Uczniowskiego i Zarządu. 

Art. 23. Opiekunowie Samorządu  zobowiązani raz w roku składać sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 24. W nadzwyczajnych sytuacjach losowych, Dyrektor może powołać Opiekuna SU, którego kadencja trwać będzie do następnych wyborów na Opiekuna SU. 

 

Rozdział V TRYB I ZASADY OPINIOWANIA PRACY NAUCZYCIELI PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Art. 25. Na wniosek dyrektora szkoły Zarząd SU przedstawia w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku pisemną opinię o pracy ocenianego nauczyciela. 

Art. 26. W przypadku braku wyczerpującej informacji na temat pracy ocenianego nauczyciela wśród członków Zarządu SU Przewodniczący SU powinien uzyskać powyższą informację u Przewodniczących klas, w których uczy oceniany nauczyciel. 

Art. 27. Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów SU. 

Art. 28. Przewodniczący SU przedstawia SU przedstawia dyrektorowi szkoły odpis opinii nauczyciela. 

Art. 29. Zasady dokonywania opinii: Zarząd SU opiniuje pracę ocenianego nauczyciela, odpowiadając na następujące pytania: 

 1. Czy nauczyciel przychodzi na lekcje przygotowany, zrozumiale tłumaczy materiał programowy?
 2. Czy nauczyciel pomaga mi w zrozumieniu tematu (problemu), jeżeli się do niego zwrócę?
 3. Czy nauczyciel jest obiektywny w stosunku do wszystkich uczniów?
 4. Czy dany nauczyciel jest dla Ciebie autorytetem i czy go szanujesz?
 5. Czy nauczyciela cechuje kultura bycia?
 6. Czy na jego lekcje idziesz z przyjemnością czy z niechęcią?

 

 Rozdział VI TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

Art. 30. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. 

Art. 31. Listę uczestników zebrania rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU. 

Art. 32. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU. 

Art. 33. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą. 

 

Rozdział VII TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU 

Art. 34. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunom SU. 

Art. 35. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 22. opiekunowie SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie. 

Art. 36. W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. 

 

Rozdział VIII TRYB UCHWALANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU 

Art. 37. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę Pedagogiczną. 

Art. 38. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do opiekunów SU. 

Art. 39. Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Art. 40. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. 

Art. 41. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia. 

Art. 42. Kwestie nierozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor PSP w Jastrzębiu. 


Regulamin Mini Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu

Regulamin zawiera:

 1. Wstęp
  1. Postanowienia ogólne.
  2. Struktura organizacyjna Mini Samorządu.
  3. Tryb przeprowadzania wyborów do Mini Samorządu Uczniowskiego.
  4. Zadania opiekunów Mini Samorządu Uczniowskiego.
  5. Kompetencje Mini Samorządu.
  6. Działalność gospodarcza Mini Samorządu Uczniowskiego.
  7. Cele i założenia działalności Mini Samorządu Uczniowskiego.
  8. Postanowienia końcowe.

 

Wstęp

Samorząd Uczniowski jest jedną z organizacji, która w istotny sposób wpływa na obraz i życie szkoły.

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III zajmuje ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kierować życiem ludzi w sposób demokratyczny. Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników działań.

Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności – klasy, szkoły, wsi, gminy, powiatu, województwa, kraju.

Ten rodzaj działalności dzieci stanowi istotny element modelowania współczesnej szkoły. Dlatego właśnie już od najmłodszych lat przygotowujemy uczniów do aktywnego
i twórczego uczestnictwa w życiu.

 

 

 • 1.

Postanowienia ogólne.

 

 1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu działa Mini Samorząd Uczniowski.
 2. Mini Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie klas I- III.
 3. Regulamin Mini Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.
 4. Do organów Małego Samorządu należą:
  1. a) Rada Mini Samorządu,
  2. b) Samorządy klas I- III.

 

 • 2.

Struktura organizacyjna Mini Samorządu

 

 1. Mini Samorząd Szkolny reprezentowany jest przez:
 • – przewodniczącego MSU
 • – zastępcę przewodniczącego
 • – sekretarza
 1. Mini Samorząd Uczniowski współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
 2. Mini Samorząd Uczniowski:
  • opracowuje projekty i realizuje działania na podstawie propozycji Samorządów Klasowych,
  • zatwierdza plan pracy przewidziany na dany rok szkolny;
  • czuwa nad prawidłową pracą całej społeczności uczniowskiej;
  • reprezentuje społeczność uczniowską z I etapu kształcenia przed Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły.

 

 • 3.

Tryb przeprowadzania wyborów do Mini Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym w pierwszej połowie października.
 2. Kandydatami do Rady MSU są uczniowie klas I – III.
 3. Wybór do Rady MSU odbywa się drogą wyborów spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów każdej z klas.
 4. W skład Rady wchodzą 3 osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
 5. Wybory odbywają się pod nadzorem Komisji Wyborczej, w skład której wchodzą opiekunowie MSU oraz przedstawiciele Samorządów Klasowych.
 6. Członkami Rady mogą zostać jedynie uczniowie PSP w Jastrzębiu. W chwili odejścia ze szkoły uczeń przestaje być członkiem Rady.
 7. Procedura wyborów (harmonogram głosowania, listy kandydatów) ustalana jest przez opiekunów MSU oraz Samorządy Klasowe na zebraniu ogólnym.
 8. Kadencja wybranych osób do MSU trwa 1 rok.
 9. W zebraniach samorządu bierze udział Rada MSU i przynajmniej po 1 przedstawicielu samorządów klasowych.
 10. Zebrania MSU odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 11. Uchwały, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

 

 • 4.

Zadania opiekunów Mini Samorządu Uczniowskiego.

 1. Wyboru Opiekunów Mini Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły.
 2. Opiekun Mini Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
 • – czuwać nad całokształtem prac Samorządu,
 • – aktywizować uczniów do brania czynnego udziału w życiu szkoły,
 • – opracować i prowadzić dokumentację Mini Samorządu Uczniowskiego
  (regulaminy, plan pracy, sprawozdania),
 • – pośredniczyć między uczniami, a nauczycielami,
 • – doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,
 • – pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

 • 5.

Kompetencje Mini Samorządu Uczniowskiego.

 • Mini Samorząd może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły Radzie Samorządu Uczniowskiego lub jego opiekunowi.
 • Mini Samorząd ma prawo do redagowania informacji o swojej działalności na gazetce tematycznej oraz na szkolnej stronie internetowej.
 • Mini Samorząd ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 • 6.

Działalność gospodarcza Mini Samorządu Uczniowskiego.

 

Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:

 1. Organizacja imprez szkolnych (np. bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż prac lub ciast wykonanych przez uczniów).
 2. Środki przekazywane przez sponsorów.
 3. Środki uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.

 

 • 7.

Cele i założenia działalności Mini Samorządu Uczniowskiego

 1. Cel główny:
 1. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III.
 2. Cele szczegółowe:
 1. Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Jastrzębiu.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 3. Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 4. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego.
 5. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.
 6. Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
 7. Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
 8. Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).
 9. Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
 10. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną
  i ekologiczną.

 

 • Założenia:
 1. Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 3. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 4. Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 5. Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 6. Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 7. Prowadzenie tablicy informacyjnej Mini Samorządu Uczniowskiego
 8. Sporządzanie gazetek okolicznościowych.
 9. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 10. Organizacja konkursów.
 11. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

 

 1. Formy realizacji:
 2. Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
 3. Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej.
 4. Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka.
 5. Organizowanie akcji charytatywnych.
 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I – III.
 7. Metody pracy:

 

 1. Rozmowa, dyskusja, pogadanka.
 2. Praktycznego działania.
 3. Wpływu osobistego, sytuacyjnego, społecznego.
 4. Ekspresji twórczej

 

 • 8.

Postanowienia końcowe.

Wszystkie sprawy, które pojawiają się w trakcie działalności MSU, a co do których nie ma odniesienia w regulaminie, będą rozstrzygane na spotkaniach MSU. Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie działań Mini Samorządu Uczniowskiego.

Skip to content