Rada Rodziców

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W JASTRZĘBIU

rada_rodzicow

 

 Anna Herka – przewodnicząca

Monika Grzyb – zastępca

Anna Sasal – sekretarz

 

CZYM JEST RADA RODZICÓW

Rada rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów danej szkoły.
Składa się z przedstawicieli rad oddziałowych, czyli tzw. „trójek klasowych”, wybranych przez rodziców uczniów danej klasy.

Rada rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z:

:: dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i samorządem szkolnym,

:: gminą (czyli organem założycielskim szkoły),

:: kuratorium (organem sprawującym nad szkoła nadzór pedagogiczny),

:: innym radami rodziców.

Rada rodziców ma wiele istotnych z punktu widzenia rodziców kompetencji, m.in.:

:: może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzorującego szkołę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

:: opiniuje dokumenty szkolne,

:: opiniuje możliwość działania na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji.

Skip to content