Wydawanie zaświadczeń o egzaminach

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2023 będą wydawane w sekretariacie  

6 lipca 2023r w godzinach 10.00-12.00.  Zapraszamy!